Blog

7. 7. 2015

16. 1. 2015 – Reakce Asociace českých kameramanů na stanovisko ARAS k problematice digitalizace

Asociace českých kameramanů (AČK) vede věcný dialog s Asociací režisérů a scenáristů (ARAS) o týmem NAKI navrhované metodice digitálního restaurování DRA, kterou podpořila společnými memorandy již řada profesních sdružení, včetně FITESu a řada dalších osobností, mezi nimi i oskarový režisér Jiří Menzel, člen ARAS.

Následující dopis je reakcí Asociace českých kameramanů na Stanovisko ARAS k problematice digitalizace – restaurování – zpřístupňování – filmů a DRA.

ARAS

Pan předseda Miroslav Adamec

Vážený pane předsedo,                                                               V praze dne 10. ledna 2015

Aktivita Asociace českých kameramanů podpořit výzkumný projekt NAKI (AMU/NFA), který se zabývá vznikem metodik digitalizace národního filmového fondu, protože žádné jiné dosud neexistují, byla podpořena množstvím Memorand o porozumnění s právnickými osobami sdružujícími autoryfilmových děl, jako jsou například režiséři a scénáristé (FITES), střihači (AFS), nebo příslušní kolektivní správci zastupijící kameramany, architekty a autory animovaných filmů (OOA-S) či mistry zvuku (OAZA). Úsilí Asociace českých kameramanů také podpořili jediní producenti digitalizace českých filmů (NČB, ČT) nebo dokonce restaurátoři a další (KUK).  Tuto dobrou myšlenku také podpořili někteří významní režiséři (například pan režisér Jiří Menzel).

Jediný ARAS s udělením této podpory stále váhá. Místopředsedkyně ARAS, scénáristka paní Nataša Slavíková, publikovala na webovských stránkách FITES dne 9.9.2014 své vyjádření, které bohužel dokazuje, jak je pisatelka neinformovaná. (https://fites.cz/n/stanovisko-aras-k-problematice-digitalizace-restaurovani-zpristupnovani-filmu-a-dra/). Proto se AČK rozhodla tímto dopisem jednotlivé kritické připomínky paní scénáristky vysvětlit a uvést na pravou míru:

(1)   Paní scénáristka v uvedeném stanovisku tvrdí:

Jsem přesvědčena, že při digitalizaci filmů, a zvláště těch staršího data, musí mít restaurátor volnou ruku v tom,  jak bude postupovat.

Ale paní scénáristka bohužel neví, že NFA žádného filmově digitálního restaurátora nemá. Má jen historičku Jeanne Pommeau, která pomáhala bývalé zaměstnankyni NFA Blaženě Urgošíkové při „rekonstrukcích“ němých filmů, a nedávno započala i se samostatnými rekonstrukcemi, které se nezpracovávají digitálně.

 

Paní scénáristka také neví, že i při restaurování uměleckých děl v jiných oborech se radí restaurátor s odborníky expertní skupiny složené nejen z historiků a kurátorů ale i techniků a technologů v každém případě však z malířů či sochařů. Analogicky u uměleckých filmů se jedná o profese jako režisér, kameraman a mistr zvuku.

(2)   Paní scénáristka v uvedeném stanovisku také tvrdí:

„ … Kamera i režie jsou profese, v nichž se uplatňuje originalita a osobitost názoru vlastního, ne znalost historické techniky a technologie.“.

Jak na to paní scénáristka přišla? To neví, že na FAMU pánové profesoři Pecák, Myslík, Mikš,  docenti Páta, Weisser, Košťál, nebo hlavní technolog laboratoří ve Zlíně pan Boštička učí filmovou techniku a technologii i její historický vývoj?  NFA nemá žádného vysokoškolsky vzdělaného odborníka s praxí, která by rozuměla „historickým technikám a technologiím“, má jen Bc. Jana Zahradníčka, vyučeného skeneristu. Zatímco mezi řešitele výzkumného projektu NAKI za AMU patří právě výše uvedení profesoři a docenti.

(3)   Dále paní scénáristka uvádí:

Rovněž často panem Jíchou zmiňovaná obhajoba našich autorských práv mi přijde naprosto irelevantní. Autorská práva vyplývají z platného autorského zákona.“

Ale přitom zmiňovaný Autorský zákon doslova říká:

Podle § 11 odstavce 5) citovaného Autorského zákona se totiž “ochrany může domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých, toto oprávnění mají, i když uplynula doba trvání majetkových práv autorských. Této ochrany se může vždy domáhat i právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce podle tohoto zákona.“
Podle odstavce 3) § 11 stanovující právo na autorský dohled nad tzv. technickou integritou dříve vytvořeného a v současné době digitalizovaného díla: “Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla (…) Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled).”

Ale nové vedení NFA se snaží tento zákon změnit, když usiluje prostřednictvím evropského memoranda „LICENSE FOR EUROPE“ v článku  3.8.c, o změnu autorského práva v Evropské unii. Toto memorandum určené evropským politikům totiž doslova uvádí:

Technické činnosti související s digitalizací filmů budou prováděny pod dohledem EFHI (Evropské instituce filmového dědictví – filmové archivy)…“ – to jest bez možnosti autorského dohledu odborných zástupců z řad režisérů kameramanů, zvukových mistrů a dalších autorských profesí.

Paní scénáristka Nataša Slavíková svým neinformovaným Stanoviskem o DRA ze dne 7.10.2014 přispívá k tomu, že by dosud v českém právním řádu zakotvený zákonný institut autorského dohledu nad digitalizací filmových děl mohl být všem režisérům, scénáristům, kameramanům, mistrům zvuku nebo střihačům odebrán.

Závěr:

S ohledem na uvedené skutečnosti AČK opětovně vyzývá ARAS k tomu, aby se připojil k signatářům memorand o porozumění. A současně představitelům ARAS nabízí účast na vývoji konkrétních metodik digitalizace národního filmového fondu, tak aby české filmové dědictví zůstalo dle zadání programu národní kulturní identity (NAKI) zachováno pro budoucí generace filmových diváků.

Děkuji a jsem s pozdravem

prof. MgA. Marek Jícha

prezident Asociace českých kameramanů

Nezařazené
About researchdra