Blog

7. 7. 2015

28.3.2015 – Zpráva Výzkumného projektu NAKI – „METODIKY DIGITALIZACE NÁRODNÍHO FILMOVÉHO FONDU“

NFA ODSTUPUJE OD PROJEKTU NÁRODNÍ IDENTITY V OBLASTI DIGITALIZACE

Řešitelé výzkumného projektu probíhajícím na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze oznamují, že dne 20. března 2015 odstoupil Národní filmový archiv od tohoto projektu, jehož byl zakladatelem a spoluřešitelem. Pětiletý projekt byl v roce 2012 přijat a následně hrazen Ministerstvem kultury České republiky v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) pod názvem „Stanovení objektivní metodiky hodnocení kvality kinematografického obrazu z pohledu zrakového vjemu diváka s cílem vytvoření rovnocenné restaurované digitální kopie v porovnání s mateřskými archivními filmovými obrazovými zdroji“ (dále také „Metodiky DRA“).
Hlavním úkolem projektu NAKI je vypracovat certifikované metodiky digitalizace národního filmového fondu. Záměrem je digitalizace nejlepších českých filmů v nejvyšší možné kvalitě, aby vznikl digitalizát schopný navodit autentický vzhled projekce filmového díla, jak byl prezentován v době premiéry filmu. Diváci by neměli poznat, že je film promítán digitálně a měli by mít možnost vidět film v podobě, ve které jej autoři skutečně natočili. Jde o smysluplné využití nemalých finančních prostředků vyčleněných státem − a leckdy i nadacemi − na digitalizace filmů při udržení nejpřísnějších kvalitativních hledisek. Toho lze docílit pouze prací odborného restaurátora, který spolupracuje s malou expertní skupinou. Součástí této skupiny jsou také zástupci profesních asociací, kteří mohou z pozice profesní autority napomáhat expertním posudkem v procesu digitálního restaurování. Tato metoda nese jméno DRA – metoda digitálně restaurovaného autorizátu. Za dva roky působení výzkumného týmu NAKI se podařilo procesem vzorkování DRA zlevnit řádově o jednu třetinu původní náklady digitalizace několika filmů v nejvyšší kvalitě.

Důvodem odstoupení NFA, dle písemného vyjádření jeho generálního ředitele PhDr. Michala Breganta, je fakt, že „…vývoj konceptu DRA (digitálně restaurovaný autorizát), který se od doby, kdy byl poprvé použit v přihlášce projektu, významně posunul do podoby, která je pro NFA neakceptovatelná. Jde především o to, že koncept DRA nebyl dle NFA doposud řádně definován, avšak řešitelé za AMU, kteří jej rozvíjejí, postulují právo tvůrců a dalších spolupracujících osob ovlivňovat existující dílo v průběhu jeho digitalizace – navíc by takové zásahy za nežijící tvůrce a osoby byli oprávněni činit členové některých profesních organizací…“.

Toto tvrzení neodpovídá skutečnosti. Myšlenka DRA se od doby formulování projektu nezměnila, probíhá důkladné ověřování metodiky DRA a přípravy na její certifikaci. Řešitelský tým AMU proto rázně odmítá důvody odstoupení NFA z projektu a pokládá je za účelově formulované. Právě NFA bezdůvodně změnil svůj několik let publikovaný názor a bez věcného zdůvodnění a bez použití výzkumných metod změnil svou pozici a svým nekonzistentním jednáním AMU při řešení projektu významně poškodil.

NFA odstoupením od projektu navíc popírá svou tříletou snahu o prosazení uvedeného výzkumu, na jehož koncepci, náplni a zkoumaných metodách aktivně pracoval, a všechny související dokumenty, přihlášky a rovněž smlouvy o podílu na projektu ředitelé NFA pan Vladimír Opěla i jeho následovník PhDr. Michal Bregant opakovaně podepisovali. Metodu DRA odsouhlasili a v průběhu digitalizací filmů Marketa Lazarová, Hoří má panenko, Všichni dobří rodáci a Ostře sledované vlaky pomáhalinaplňovat. NFA o tom vydával tiskové zprávy, v jejichž kontextu je tato metoda pozitivně zmiňována. Není divu, neboť zmíněné digitalizace jsou jasným důkazem, že metoda DRA, která byla v jejich průběhu zformována, přinesla vynikající výsledky.

Nyní se NFA rozhodl jít opačnou cestou. Odmítá zapojení autorů filmů do procesu jejich digitalizace a snaží se nastolit cestu digitalizování za „zavřenými dveřmi“ archivu či se značnými riziky v zahraničí.

NFA odstupuje od výzkumného programu národní kulturní identity, který umožňoval zapojení domácích postprodukčních digitalizačních pracovišť do výzkumu. Tématem našeho výzkumu je účast českých restaurátorů v českých podmínkách v rámci českých rozpočtů za účasti českých odborníků z řad kameramanů, zvukových mistrů a režisérů, tedy autorů filmů, do procesu digitalizace národních filmových pokladů zlatého fondu české kinematografie.
Tým řešitelů projektu NAKI AMU

prof. MgA. Marek Jícha
prof. MgA. Jaromír Šofr
prof. MgA. Jiří Macák
doc. MgA Antonín Weiser
oc. Mgr. Ivo Mathé
Mgr. Pavel Rejholec
Mgr. et MgA. Petr Neubauer
prof. Mgr. Jiří Myslík
prof. Mgr. Josef Pecák, Csc
ing. Karel Fliegel, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Páta. Ph.D.
MgA. Miloslav Novák, DiS.

Nezařazené
About researchdra