MgA. Daniel Souček

tel: +420 728 362 737
jedlicka.miroslav@centrum.cz

Miroslav Jedlička – životopis

   Narodil jsem se v roce 1943 v rodině vesnického učitele. Své dětství jsem prožíval v Čimelicích, tedy městečku, kde se v té době nacházela „Střední průmyslová škola filmová“. Díky tomu jsem měl možnost sledovat odborné, kulturní a sportovní aktivity studentů této školy, stejně jako navštěvovat projekce archivních filmů, které se tehdy v rámci studia studentům promítaly.To vše ve mně vyvolalo zájem o film a o vše, co s filmem souvisí. Po ukončení základní školy jsem si proto podal přihlášku ke studiu na čimelické filmové škole a byl jsem přijat. Na „Střední průmyslové škole filmové“ si v té době mohli studenti vybrat ze tři specializací, z nichž jedna byla zaměřena na laboratorní zpracování filmů. Zvolil jsem si právě tuto větev a její studium jsem v roce 1961 úspěšně ukončil maturitní zkouškou. V tomtéž roce jsem nastoupil do zaměstnání do tehdejšího závodu barrandovských filmových laboratoří v Gottwaldově. Zaměstnancem gottwaldovských filmových laboratoří jsem byl do roku 1965, kdy jsem přešel do mateřského závodu FL na Barrandově.  V té době byla jedinou vysokou školou na níž se přednášely některé předměty zaměřené na laboratorní zpracování filmů pražská FAMU. V roce 1972 jsem si proto na FAMU podal přihlášku ke studiu při zaměstnání a sice na specializaci „Kameraman technik“. Byl jsem přijat. Studium jsem úspěšně ukončil státní zkouškou v roce 1978.    Ve „Filmových laboratořích Barrandov“ jsem pracoval do roku 1993. V průběhu svého zaměst- nání ve FLB jsem zastával řadu pracovních funkcí od filmového laboranta, přes technologa až po technického náměstka ředitele. V roce 1993 vyhlásila Česká televize konkurs na funkci vedoucího filmového laboratoře ČT. Přihlásil jsem se do tohoto konkursu a pracovní místo získal. V roce 1995 mne oslovil podnikový ředitel společnosti „Kinotechnika Praha a.s.“ s tím, že tato společnost připravuje výstavbu nové filmové laboratoře a nabídl mi pracovní místo. Tuto nabídku jsem přijal, a do  Kinotechniky přešel. S Kinotechnikou spolupracovala firma Debra Media a.s. Cílem této spolupráce bylo vytvoření moderní, tak zvané „Digitální filmové laboratoře“, která měla umožnit spojení výhod filmu jakožto média s vysokou informační kapacitou s výhodami digitálního zpracování obrazu. Já osobně jsem přitom byl pověřen úkolem vypracovat projekt technologie laboratorní části a zajistit její realizaci. Projekt jsem vypracoval, nicméně výše uvedený podnikatelský záměr se pro nedostatek peněz realizovat nepodařilo. Zaměstnancem Kinotechniky Praha a.s. a posléze Debra Media a.s. jsem byl až do roku 2004, kdy jsem odešel do důchodu.       V průběhu své odborné praxe jsem se zabýval také pedagogickou a publikační činností. V období od roku 1978 do roku 1982 jsem působil jako externí učitel na „Střední průmyslové škole filmové“ v Čimelicích, kde jsem přednášel předmět zaměřený na laboratorní zpracování filmů. V letech 1991 až 1993 jsem pro učební obor „Filmový laborant“ přednášel předmět „Senzitometrie“. V období od roku 1996 do roku 2015 ( tedy po dobu 19 let ) jsem působil jako externí učitel na „Soukromé vyšší odborné škole filmové“ a později na „Filmové akademii Miroslava Ondříčka“ v Písku. Na písecké filmové škole ( školách ) jsem přednášel předmětům „Filmová technika“ a „Nejnovější technologické trendy“. Pro své studenty jsem v průběhu let napsal řadu učebních skript či pořídil překlady mnoha odborných textů, namátkou mohu uvést kupříkladu „Stroje a zařízení“ (pro laboratorní zpracování filmů ), „Anglicko – český výkladový slovník“, „Osvětlování a exponometrie“, „Světlo a barvy“ , „Magie počítačového zpracování obrazu“, „Zvuk ve filmu a televizi“, „Digitální a stereoskopická kinematografie“ a řada dalších.      

zpět