IMAGO Deklarace o DRA

Deklarace IMAGO o Digitálně restaurovaném autorizátu (DRA)

na Valném shromáždění Evropské federace kameramanských asociací IMAGO schválená dne 16. února 2013 v Mons (Belgie)

IMAGO je nezisková, neodborová federace evropských a dalších světových kameramanských asociací sdružující 47 členských organizací (32 evropských členů a 15 mimoevropských členů), která usiluje ouznání filmového kameramana jako jednoho z předních tvůrců audiovizuálního umění. Jedním z cílů federace IMAGO je zvyšování umělecké a technické kvality kinematografických děl.

Kameramani jako spoluautoři filmového díla a současně autoři jeho obrazové složky deklarují, že pouze Digitálně restaurovaný autorizát (DRA) zachová v nejvyšší dosažitelné míře veškeré kvalitativní vlastnosti obrazové složky jimi nasnímaného kinematografickém díla, a tudíž zaručí ochranu osobnostních a majetkových autorských práv kameramanů jako spoluautorů filmových děl.

A. Digitalizace filmového dědictví:

Digitálně restaurovaný autorizát (DRA) vzniká digitalizací originálního negativu obrazu (ON)1 a je-li nedostupný, tak duplikační pozitivní kopie či duplikátního negativu (DP/DN)1, které schválí kameraman kinematografického díla a zástupci profesní autorské asociace s ohledem na dobovou referenční kombinovanou kopii (RKK)1. DRA je fyzicky zaznamenán jako Master Archive Package (MAP)1, představující digitální originál určený k dlouhodobému uchování kinematografických děl a jako Digital Cinema Distribution Master (DCDM)1, představující originál určený kdigitální projekci kinematografického díla, přičemž oba uvedené produkty musí splňovat níže uvedená kritéria.

Digitálně restaurovaný autorizát (DRA) lze považovat za originální zdroj filmového díla jedině tehdy, splňuje-li následující kritéria:

1) obraz je digitalizován v rozlišení odpovídajícím originálnímu kinematografickému materiálu + v původní snímkové frekvenci + v poměru stran a velikosti obrazu odpovídajícím originálu + s dostatečným rozsahem jasů a barevnou hloubkou obrazu zachovávající věrnost originálu;

2) na jeho výrobě se podílelo profesionální pracoviště filmových restaurátorů s příslušnou atestací;

3) na jeho výrobě se podíleli autoři filmu – kameramani, mistři zvuku a režiséři (pokud jsou k dispozici) a zástupci jejich profesních autorských asociací;

4) je schválen expertní restaurátorsko-autorskou skupinou (filmoví restaurátoři s příslušnou atestací, výše uvedení autoři filmového díla, jsou-li dostupní, a zástupci jejich profesních autorských asociací), jejíž členové by měli po vzájemné dohodě podepsat oficiální certifikační dokument o DRA;

5)rozdíly v kvalitě mezi RKK a DRA musí být co do tonality a barevného podání obrazu zrakem nerozpoznatelné, což je nezbytné pro zachování autenticity filmového dědictví;

6) je použit jako jediný zdroj pro vytvoření Intermediate Access Package (IAP)1, z něhož se následně vytvářejí veškeré kopie pro jakékoliv distribuční formáty (digitální kino, televize, domácí video, web atd.), a to bez jakéhokoliv zásahu do podoby díla dle výše definovaných kritérií (s výjimkou změn v celkové velikosti obrazu a odlišné úrovně komprese v závislosti na příslušném distribučním formátu).

V případě, že výše uvedená kritéria nejsou splněna, je digitální originál filmového obrazu, vytvořený bez oficiální certifikace, nutno považovat za neoprávněný zásah do nezrušitelných a nepřevoditelných osobnostních autorských práv kameramanů jako spoluautorů filmových děl.

B. Filmová díla vytvořená digitální kamerou:

Digitální autorizát (DA)1 je fyzicky zaznamenán jako Digital Cinema Distribution Master (DCDM), který vznikl zdigitálního obrazu nasnímaného digitální kamerou, a který je schválen kameramanem kinematografického díla při splnění příslušných mezinárodních norem ISO pro digitální film. IMAGO deklaruje, že pokud bude certifikováno audiovizuální dílo podle metodiky DRA, kameramani se nebudou domáhat žádné odměny podle autorského práva za jeho vytvoření, nicméně se tím nezříkají odměny za udělení jednotlivých oprávnění k jakémukoli jeho užití. Tím dojde k poklesu celkových nákladů na digitalizaci filmových děl a to i přesto, že DRA přispěje ke zvýšení kvality digitalizace.

Evropská komise podala zprávu, že 85 % z 1,03 milionů hodin evropského filmového dědictví je komerčně nedostupných, přičemž 98,5 % dosud není zdigitalizováno a je skryto ve filmových archivech. To je rovněž důvod, proč IMAGO podporuje právo na rozmnožování filmových děl ve smyslu čl. 2 měrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, jakož i právo na jejich zpřístupnění veřejnosti ve smyslu čl. 3 uvedené Směrnice. Ovšem nevyhnutelně jen za předpokladu, že bude dosaženo uznání Digitálně restaurovaného autorizátu (DRA) jako závazného standardu pro vytváření digitálních originálů kinematografických děl tak, aby bylo zajištěno zachování filmového dědictví v jeho původní podobě i pro budoucí generace.

Louis Philippe Capelle
generalni taiemnlk